История

Отделението по акушерство и гинекология е неделима и основна производствена част от МБАЛ „Св. Мина” ЕООД гр. Пловдив и е правоприемник на първото акушеро гинекологично отделение в Пловдив – това към бившата Първа градска болница. През 1997год. се премества на сегашния си адрес – ул. „Весела” № 5.

Акушеро-гинекологичното отделение осъществява своята дейност съгласно изискванията на медицинския стандарт по „Акушерство и гинекология”

Отделението се ръководи от Началник с призната специалност по Акушерство и гинекология и завършена магистратура „Здравен мениджмънт”, който е и постоянен член на Медицинския съвет.

Към момента в АГО работят: девет лекари - Началник отделение и осем ординатори с призната специалност „Акушерство и гинекология” ; двадесет и три акушерки, от които една старша акушерка и три операционни акушерски и десет санитари. Дейността им е организирана на екипен принцип по сектори, в дневни и нощни дежурства и първи смени при непрекъснат работен режим.

Организационната структура на отделението е съгласно Медицинския стандарт по Акушерство и гинекология. Помещава се в самостоятелна масивна сграда, състояща се от едноетажен корпу с площ 453 кв.м., триетажен корпус с по 368 кв.м. и двор.

Броя на леглата, с които разполага отделението е 38, и са разпределени по сектори, както следва: „Патологична бременност” – 14 легла; „Родилно отделение” – 14 легла; „Обща гинекология” – 10 легла.

Операционния блок се състои от: Операционна зала за акушерски операции; Операционна зала за гинекологични операции; Предродилна зала; Родилна зала и Септична зала.

Към отделението има два действащи приемно-консултативни кабинета – акушерски и гинекологичен.

Болничното заведение е единственото в Пловдив със собствен реанимационен сектор. Използва се най-модерната оперативна техника като рутинна манипулация, правят се успешно безкръвни операции.

Със заповед на Министъра на здравеопазването отделението е акредитирано с отлична оценка.

АГО към МБАЛ „Св. Мина” ЕООД е стабилна част от болничната организация, в която действа система за увеличаване на приходите и намаляване на разходите. Неговата дейност е насочена към диагностика и лечение на социално значими състояния и заболявания и осигуряване на добро майчино и женско здравеопазване.